„Moja przyszłość”

„Moja przyszłość”

Od 24.05.2022 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Choroba Alkoholową, Narkomanią i Hazardem Szansa realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pt. „𝙈𝙤𝙟𝙖 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙨𝙯ł𝙤𝙨́𝙘́”. Realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Działania realizowane w ramach projektu:
I- konsultacje indywidualne dla osób zagrożonym uzależnieniem, uzależnionych
II – porady psychologiczne
III- Dyżur osoby pierwszego kontaktu
IV – Dyżur edukatora profilaktyki uzależnień
V – Warsztaty dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy skierowane w szczególności do osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych.

Działaniami objęliśmy osoby do których możemy zastosować profilaktykę selektywną adresowaną do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychoaktywnych i nowych substancji psychotropowych w sposób
okazjonalny bądź szkodliwy. Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zagrożone uzależnieniem bądź uzależnione wynikającym z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych i nowych substancji psychoaktywnych mieszkańców województwa mazowieckiego z terenów wiejskich.

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzeźwości

„Wenus”

„Wenus”

Od 24.05.2022 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Choroba Alkoholową, Narkomanią i Hazardem Szansa realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pt.”𝙒𝙚𝙣𝙪𝙨”. Realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Działania realizowane w ramach projektu:
I – Indywidualne konsultacje terapeutyczne
II – Indywidualne porady psychologiczne
III – Dyżur osoby pierwszego kontaktu
IV- Edukator profilaktyki uzależnień
V – Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych.

Działaniami objęliśmy osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zagrożonej wykluczeniem społecznym przez nadużywanie alkoholu, osoby współuzależnione, dorosłych członków rodzin pijących szkodliwie oraz będących w trakcie leczenia odwykowego mieszkańców
woj. mazowieckiego w szczególności z terenów wiejskich i miejsko wiejskich.

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzeźwości

„Szansa na motywację”

„Szansa na motywację”

Od 24.05.2022 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Choroba Alkoholową, Narkomanią i Hazardem Szansa realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pt. „𝙎𝙯𝙖𝙣𝙨𝙖 𝙣𝙖 𝙢𝙤𝙩𝙮𝙬𝙖𝙘𝙟𝙚̨”. Realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Działania realizowane w ramach projektu:
I – Konsultacje terapeutyczne indywidualne dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem.
II– Warsztaty dla uzależnionych kobiet/dziewczyn pt. „𝙐𝙯𝙖𝙡𝙚𝙯̇𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙣𝙖 𝙤𝙗𝙘𝙖𝙨𝙖𝙘𝙝”.
III- Dyżur osoby pierwszego kontaktu
IV -Porady edukatora profilaktyki uzależnień

Działaniami objęliśmy osoby uzależnione w szczególności kobiety i dziewczyny (podopieczne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czuchowie) nadużywające lub zagrożone uzależnieniem.

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzeźwości